Miksi paloturvallisuus on tärkeää, ja mikä on arkkitehdin vastuu?

11.9.2020

Miksi paloturvallisuus on tärkeää, ja mikä on arkkitehdin vastuu?

Som arkitekt behöver du inte vara expert på samma nivå som en brandkonsult, men det är viktigt att du är medveten om de grundläggande principerna för brandsäkerhet på grund av din roll som det beskrivande ledet i byggprojekt.

I Sverige utför räddningstjänsten ca 10000 räddningsinsatser för bränder i byggnader. Därför är det ganska uppenbart varför det finns en rad krav och ansvarsförhållanden i lagar och regler gällande brandsäkerhet.

Det är viktigt att inkludera alla källor tidigt i projekteringen

Brandskyddskraven i PBL är i första hand inriktade på omsorgen om människornas säkerhet och på omtanken om grannes egendom. Exempel på krav är tillgång till utrymningsvägar, hur dessa ska avskiljas, utformas och anordnas samt byggnadens indelning i brandceller.

Fokus ligger på att minska sannolikheten för att en brand uppstår, men denna risk kan aldrig reduceras helt. Utformning och konstruktion av en byggnad bidrar avsevärt till hur allvarlig en brand kan bli i en byggnad. Därför fokuserar man på att mildra skadorna om en brand skulle inträffa, vilket kräver ansträngningar från alla parter som är involverade i ett byggprojekt, även arkitekten.

Till exempel väckte det stor uppmärksamhet när brandkåren i norska Skien gick in i byggprojektet för Mæla gymnasium 2007 och stoppade byggprocessen. Där projekterades ytter- och innerväggar av polykarbonat och plastisolering som inte hade testats i Norge. När en testvägg slutligen byggdes och utsattes för eld visade det sig att väggen hade en genombränningstid på endast 35 sekunder, vilket kunde ha fått dödliga konsekvenser. Det brandfarliga skolprojektet avslutades med en rättegång där arkitekten dömdes och en förlikning sedan träffades.

Mot bakgrund av exemplet ovan är det viktigt att du som arkitekt ser till att du är medveten om de specifika brandsäkerhetsproblemen i den planerade strukturen samt att du får råd och information från nödvändiga källor så tidigt som möjligt under konstruktionsstadiet.

Arkitektens ansvar för brandsäkerhet

Åtgärder mot att brand sprids mellan byggnader
Brandsektioner
Brandceller
Materialens och produkternas egenskaper vid brand: ytor och beklädnader, utvändiga ytor, isolering och liknande
Underlättande av utrymning och räddning
Underlättande för räddnings- och släckningspersonal
Kostnadsberäkningar


Dokumentation av krav är viktigt

BBR är den tekniska guiden som alla som projekterar måste följa, så att byggnaden får rätt dokumentation, kvalitet och funktioner. Det finns specifika krav för allt som tillsammans utgör byggnadens totala brandsäkerhet under normal användning.

Du som arkitekt ansvarar för att sammanställa en översiktlig och tillgänglig dokumentation som visar att kraven för den angivna prestandanivån på brandsäkerhet uppfylls i enlighet med svenska krav. Detaljerad projektering måste tillhandahålla tillräcklig grund för det arbete som ska utföras på en byggplats, så att de brandtekniska kraven uppfylls.

Dokumentationen ska omfatta ritningar och beskrivningar, beräkningar och/eller certifikat och godkännandedokument för byggnadsdelar och monteringsutrustning. Till exempel bör det vara möjligt att verifiera att den använda produkten uppfyller de brandtekniska villkoren som krävs, t.ex. EI 30 eller EI 60.

Använd tekniska föreskrifter som facit

Tidigare kontrollerade brandkåren innehållet genom hela byggprocessen. Idag utför brandkonsulter ingen granskning förrän byggnaden har fått ett slutbesked. Om du följer de tekniska föreskrifterna till punkt och pricka kommer byggnaden att uppfylla kraven och du har gjort din del av jobbet för bästa möjliga brandsäkerhet.

Det är byggherren som är ansvarig för att alla krav blir uppfyllda och kontrollerade. Byggherren är den som för egen räkning utför projekteringsarbetet. Kommunen är tillsynsmyndighet och kallar till tekniskt samråd och fastställer kontrollplan.