Mitä seurauksia kehnolla paloturvallisuudella on?

11.9.2020

Mitä seurauksia kehnolla paloturvallisuudella on?

Suomen laeissa ja säädöksissä määritetään useita paloturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja vastuita. Niiden tarkoituksena on ennen kaikkea pelastaa ihmishenkiä mutta myös estää aineellisia vahinkoja sekä tulipalon leviämistä rakenteiden välillä.

Vuonna 2018 Suomen palo- ja pelastuslaitoksella oli pelastuslaitoksen tilaston mukaan yhteensä 113 479 hälytystehtävää. Lisäystä edellisvuoteen oli peräti 8 prosenttia.

Sekä rakennuksen muodolla, rakenteilla että materiaaleilla on vaikutusta tulipalon vakavuusasteeseen. Arkkitehti on yhdessä urakoitsijan, rakennuttajan ja omistajan kanssa vastuussa siitä, että kohteessa käytetään hyvän paloturvallisuuden edellyttämää asianmukaista muotoa, rakennustekniikkaa ja materiaaleja.

Paloturvallisuus ja kustannukset

Arkkitehdit joutuvat usein aloittamaan suunnitteluprosessin saamatta täydellistä selvitystä siitä, minkälaisia tuloksia rakennuttaja toivoo. Tämä voi johtaa muutoksiin ja kustannusleikkauksiin rakennusprosessin edetessä. Tällä saattaa olla ikäviä seurauksia paloturvallisuutta ajatellen.

Esimerkkinä voidaan mainita vuonna 2017 tapahtunut Grenfell Towerin tragedia. Lontoolaisen kerrostalon neljännen kerroksen asunnon keittiössä syttynyt palo vaati 72 ihmisen hengen alle tunnissa. Palo levisi 20 kerrosta ylöspäin vain 36 minuutissa. On todettu, että kerrostalossa vuosina 2015/16 suoritetun korjauksen yhteydessä käytetyt eristemateriaalit ja julkisivulevyt eivät täyttäneet paloturvallisuusvaatimuksia.

Jälkikäteen on myös käynyt ilmi, että rakennuksen palo-ovet olivat viallisia. Palo-ovet oli suunniteltu kestämään paloa 30 minuuttia, mutta niiden palonkestävyys oli ainoastaan 15 minuuttia. Palonkestoaika oli siis paljon odotettua lyhyempi, ja siinä menetettiin 15 kallisarvoista minuuttia, jotka olisi voitu käyttää asukkaiden evakuointiin.

Lue myös: Mikä erottaa palo-oven tavallisesta ovesta?

Myös Norjassa on käytetty tulenarkaa eristettä, mutta onneksi kyseinen rakennusprosessi keskeytettiin. Skienissä sijaitsevassa Mælan nuorisokoulussa oli suunnitelman mukaan tarkoitus käyttää polykarbonaatista valmistettuja ulko- ja sisäovia sekä muovieristettä, joita ei ollut testattu Norjassa. Kun testiovi vihdoin rakennettiin ja koepoltettiin, kävi ilmi, että seinän palonkestoaika oli ainoastaan 35 sekuntia. Tämä olisi voinut aiheuttaa kohtalokkaita seurauksia. Palovaaran aiheuttanut kouluhanke vietiin oikeuden käsiteltäväksi. Arkkitehti sai tuomion, minkä jälkeen asiassa päädyttiin sovintoratkaisuun.

Paloturvallisuussuunnittelu

Edellä mainittujen esimerkkien valossa arkkitehdin on tärkeää perehtyä suunniteltuun rakenteeseen liittyviin erityisiin paloturvallisuusongelmiin sekä kohteen restauroinnin että uudisrakentamisen yhteydessä ja pyytää neuvoja ja hankkia tietoa välttämättömistä turvallisuustekijöistä jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Ennen piirustusten luovutusta sinun on suositeltavaa pyytää, että paloturvallisuutta koskeva ehdotuksesi tarkistetaan etukäteen. Näin rakennuttaja voi suojella projektiin sijoittamaansa lainaa, ja sinä voit toteuttaa laadukkaan arkkitehtonisen suunnitteluprojektisi, joka suojelee sekä ihmishenkiä että taloudellisia investointeja.