Et innblikk i SAPASs arbeid med kvalitetstesting

19.11.2020

Et innblikk i SAPAs arbeid med kvalitetstesting

Brann i byggverk kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Et godt regelverk og gode standarder for brannsikkerhet er avgjørende for sikre at bygningsmaterialenes egenskaper holder en forsvarlig brannmotstand.

Årlig omkommer 30-40 personer i branner bare i Norge, og det er rundt 3000 bygningsbranner med skadeutbetalinger opp mot 5 milliarder kroner. Det å benytte produkter som har vært gjennom en utbredt kvalitetstesting, bidrar til å sikre menneskeliv og verdier gjennom hele byggets levetid.

Merkeordninger og standarder betyr kvalitet

Brann som fenomen utgjør et tverrfaglig og komplekst fagområde, og behovet for standarder og veiledninger innenfor dette fagområdet er bredt.

Mange entreprenører og byggherrer etterspør sertifiseringer, nettopp fordi de ikke har verken tid eller ressurser til å gå leverandøren etter sømmene hver gang de skal gå til anskaffelse av et produkt. Standarder er frivillige verktøy i markedet, mens regelverk er pålagt av offentlige myndigheter og obligatorisk å anvende.

Det finnes standarder og merkeordninger som dokumenterer hvordan produkter motstår et brannforløp og hvilke egenskaper de har ved brannpåvirkning. I tillegg finnes det standarder som sikrer at kvaliteten ivaretas i prosesser og prosedyrer.

Les også: Dette må du vite om testing av branndører

Sapas dørsystemer i aluminium er nøye testet

Sapas dørsystemer i aluminium er testet opp mot en rekke standarder som gjelder i Norden (INSTA), Europa (CEN) og globalt (ISO). Felles for dem alle, er at de er utført av en uavhengig tredjepart for å sikre at kvalitetsvurderingen er objektiv.

Sapas produkter er blant annet kvalitetssikret opp mot disse standardene:

ISO 9001, en anerkjent standard for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet.
P-merking, et kvalitetsmerke fra svenske RISE som blant annet sikrer at produktet oppfyller de deklarerte klasser for brann, innbrudd og lydisolering. Merkingen innebefatter kvalitetssikring av både produksjon og montasje.
CE-merking. Produktets ytelse skal bestemmes, vurderes og rapporteres på en EU/EØS-harmonisert måte. Produktet skal oppfylle de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og dette skal dokumenteres.
Vær klar over at innvendige og utvendige branndører omfattes av forskjellige standarder. For innvendige branndører gjelder standarden NS-3919. Denne standarden stiller ikke krav om CE-merking av produkter. Innvendige branndører kan også sertifiseres, men altså ikke CE-merkes.

Les også: Slik er verdikjeden vår – SAPAs branndører fra utvikling til produksjon

Dokumentasjon og brannsikkerhet for Sapas dører i aluminium

Fra 1. november 2019 har det vært obligatorisk å CE-merke ytterdører. Dette medfører omfattende krav til produktdokumentasjon.

For CE-merkede brannklassifiserte dører, skal det foreligge en ytelseserklæring på norsk eller et eller annet skandinavisk språk. Dette betyr at dørprodusenten må ha et CE-sertifikat for den aktuelle dørmodellen.

Når man bygger brannprodukter så skal man fylle ut en kontrollplan for å sikre kvaliteten. Alle arbeidsdokumenter må være signert, for at produktet skal være godkjent.

Sertifikatet utferdiges av et såkalt «Notified Body», det vil si et kontrollorgan som utfører typeprøving og produksjonskontroll. RISE er Notified Body i Norge og Sverige.

Sapa bruker store ressurser for å sikre at merkingen er korrekt i henhold til regelverket og gjeldende prosesser. Det er viktig både å kunne dokumentere dørens vanlige egenskaper gjennom ytelseserklæring, og den særskilte sertifiseringen som bekrefter dørens brannegenskaper.

Du kan være trygg på at Sapas produkter merkes etter godkjente prosedyrer og at dette blir korrekt dokumentert. Denne dokumentasjonen følger dørene, slik at våre kunder kan være trygge på at de overholder sitt ansvar for at dokumentasjonen foreligger i henhold til DOK-forskriften og at branndørens egenskaper passer for prosjektet.