Hvorfor er brannsikkerhet viktig, og hvor ligger ansvaret til arkitekten?

19.11.2020

Hvorfor er brannsikkerhet viktig, og hvor ligger ansvaret til arkitekten?

Som arkitekt må du ikke være ekspert på lik linje med en brannkonsulent, men det er viktig at du er klar over grunnleggende prinsipper knyttet til brannsikkerhet på grunn av din rolle som det beskrivende leddet i byggeprosjekter.

Ifølge DSBs årlige brannstatistikk rykket brann- og redningsvesenet ut til 10 947 branner i 2018, hvorav 30 prosent av disse var brann i bygning. Derfor er det ganske åpenbart hvorfor det foreligger en rekke krav og ansvarsforhold i lover og forskrifter når det gjelder brannsikkerhet.

Viktig å inkludere alle grensesnitt tidlig i prosjekteringen

I Forskrift om brannforebyggings paragraf 1 heter det at «forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier».

For å oppnå dette fokuseres det på å redusere sannsynligheten for at brann skal oppstå, men denne risikoen kan aldri bli redusert helt. Utforming og konstruksjon av et bygg bidrar vesentlig til alvorlighetsgraden av brann i en bygning. Derfor er det stort fokus på å begrense skadene dersom en brann skulle oppstå, noe som krever en innsats fra alle involverte parter i et byggeprosjekt, inkludert arkitekten.

Eksempelvis skapte det stor oppmerksomhet da brannvesenet i Skien gikk inn i byggeprosjektet av Mæla ungdomsskole i 2007 og stoppet byggeprosessen. Her var det prosjektert ytter- og innervegger i polykarbonat og plastisolasjon som ikke hadde blitt testet i Norge. Da en testvegg omsider ble bygd og satt fyr på viste det seg at veggen hadde en gjennombrenningstid på kun 35 sekunder, noe som kunne hatt fatale konsekvenser[RAR1]. Det brannfarlige skoleprosjektet endte med rettsak der arkitekten ble dømt, og deretter forlik.

I lys av dette eksemplet er det viktig at du som arkitekt sørger for å bli kjent med spesifikke brannsikkerhetsproblemer i strukturen som planlegges, samt at du innhenter råd og informasjon fra nødvendige grensesnitt så tidlig som mulig i design-stadiet.

Arkitektens ansvar til brannsikkerhet

  • Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
  • Brannseksjoner
  • Brannceller
  • Materialer og produkters egenskaper ved brann: Overflater og kledninger, utvendige overflater, isolasjon og lignende
  • Tilrettelegging for rømning og redning
  • Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
  • Kostnadsberegninger

Dokumentasjon av krav er viktig

TEK17 er den tekniske veiledningen som alle de som prosjekterer og utfører skal ivareta, slik at bygget får riktig dokumentasjon, kvalitet og funksjoner. Det fremgår spesifikke krav til alt som samlet utgjør den totale brannsikkerheten i bygget ved normal bruk.

Du som arkitekt har ansvar for å utarbeide en oversiktlig og tilgjengelig dokumentasjon som viser at krav til angitt ytelsesnivå av brannsikkerhet er oppfylt i henhold til norske krav. Detaljprosjektering må gi godt nok underlag for det arbeidet som skal utføres på en byggeplass slik at de branntekniske kravene tilfredsstilles.

Denne dokumentasjonen skal omfatte tegninger og beskrivelser, beregninger og/eller sertifikat og godkjenningsdokumenter for bygningsdeler og installasjonsdeler. Eksempelvis skal det kunne være mulig å kontrollere at benyttet produkt samsvarer med de branntekniske forutsetningene det er krav til, som for eksempel EI 30 eller EI 60.

Bruk teknisk forskrift som fasit

Tidligere kontrollerte brannvesenet innholdet i byggesaker gjennom byggeprosessen. I dag har ikke brannkonsulenter tilsyn før bygget har fått ferdigattest. Om du følger veiledningen til teknisk forskrift (TEK17) til punkt og prikke, vil bygget oppfylle kravene og du har gjort din del av jobben for best mulig brannsikkerhet.