Kvalitetsmerkene alle arkitekter bør kjenne til

19.11.2020

Kvalitetsmerkene alle arkitekter bør kjenne til

Når det gjelder brannsikkerhet er det viktig at det stilles krav til både produkt, produksjon og montasje. Med kvalitetsmerking kan du være sikker på at produktene faktisk oppfyller gjeldene krav.

Typegodkjenning, eller samsvarsattest, gis til produkter som oppfyller et minimumssett av tekniske forskrifter og sikkerhetsmessige krav. Generelt kreves typegodkjenning før et produkt tillates solgt i et bestemt land. Det betyr at kravene gitt til et produkt vil variere i ulike land.

P-merking

P-merking er Nordens strengeste sertifiseringsordning, og er den beste forsikringen på at produktene oppfyller P-merkingsreglene SPCR 005, byggeforskriftene, og obligatoriske bestemmelser og generell veiledning om anvendelsen av europeiske konstruksjonsstandarder (EKS).

P-merking er en frivillig sertifiseringsordning administrert av RISE Research Institute of Sweden, hvor det stilles krav til produksjon, produkt, og montasje.

P-merking gir trygghet rundt brannklassifiserte produkter

Brukes P-merket montasje kan produsenten gis helhetsansvar for det komplette produktet, noe som erstatter behovet for befaring på byggeplassen. Det gir trygghet og kostnadsbesparelser for utbygger, spesielt når det gjelder brannklassifiserte produkter der separat byggeplasskontroll ellers er obligatorisk.

Kvalitetssikring av både produksjon og montasje er det beste beviset på et kvalitetsprodukt. At et produkt er P-merket betyr at det er typegodkjent.

CE-merking

CE-merking, kort for Communauté Européenne, er det synlige beviset på at et produkt anses å oppfylle kravene som er fastsatt i et eller flere av ny metodedirektivene. Typegodkjennelse er en del av forutsetningen for CE-merking og salg av produkter med hensyn til EØS/EU-regelverket.

Samtidig er det en deklarasjon på at produsenten garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet eller forordningen anses å være oppfylt. Det er produsentens ansvar at produktet oppfyller disse kravene.

Dessuten gir CE-merking et signal til offentlige instanser om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS/EU, og at dette kan dokumenteres.

CE-merking stiller Ikke krav til brukskvalitet

CE-merking alene er ikke et kvalitetsmerke for produktet, men viser kun at visse minstekrav med hensyn til helse, miljø og sikkerhet er oppfylt.

CE-merking innebærer at:

  • byggevarens ytelse deklarert på en ensartet måte i Europa.
  • byggevarer som omfattes av en produktstandard (hEN) skal ytelsesdeklareres og CE-merkes.

Eksempelvis er en CE-merket byggevare er ikke nødvendigvis egnet for bruk i bygninger. Hensiktsmessigheten må utbygger selv avgjøre ved hjelp av ytelsen som er beskrevet i CE-merkingen.

Forskjeller på P-merking og CE-merking

For å oppsummere, er et P-merket produkt allerede ansett som egnet for bruk i bygningen, hvor sikkerhetsvurderingen utføres av en uavhengig tredjepart. P-merket viser også at det er et kvalitetsprodukt som produsenten av produktet tar fullt ansvar for, fra salg til montasje.

CE-merking innebærer at produktets ytelse er deklarert på en ensartet måte i Europa, og produkter som omfattes av en produktstandard (hEN) kan ytelsesdeklareres og merkes. CE-merking er ikke et kvalitetsmerke for produktet alene.

P-merking utfyller CE-merking ved å knytte resultatene til norsk lov, for å gi mulighet for ytelseserklæring av flere egenskaper og kvalitetssikring gjennom en overvåkende kontroll.

Sapas produkter er sertifisert for P-merking. I tillegg til P-merkingen kan Sapas autoriserte produsenter CE-merke de produktene som omfattes av en produktstandard.