Brandsäkerhet: Arkitekter måste beakta dessa dimensioner

2020-11-19

Brandsäkerhet: Arkitekter måste beakta dessa dimensioner

Branddörrar handlar först och främst om att rädda liv. Därför finns det strikta krav för utformning och egenskaper för brandklassade dörrar. Det är mycket vanligt att en branddörr även ska fungera som en utrymningsdörr. Liksom andra dörrar måste branddörrar också ta hänsyn till förväntad trafik och transporter, inklusive utrymning vid brand. Utöver att uppfylla dimensioner och utformning av en utrymningsdörr måste dörren ha egenskaper som ger tillräckligt brandmotstånd när det gäller integritet och isolering. Detta ska säkerställa att branden inte sprider sig.

Krav på brandsäkerhet

I ett byggprojekt fördelas planering och detaljerad utformning av brandsäkerhetsåtgärder mellan flera aktörer. På liknande sätt fördelas utförandet och kontrollen av utförandet mellan flera entreprenörer och leverantörer. En bra samordning är avgörande för slutresultatet.

Som arkitekt måste du vara insatt i två saker:

Gällande regelverk

Produktens godkända dimensioner och utformning

I Sverige är det BBR som innehåller bindande föreskrifter och allmänna råd om brandskydd. Den här författningen utvecklar och förtydligar 4 av 5 krav i plan- och bygglagen, PDL, som berör utrymning, räddningsmanskapets säkerhet, skydd mot brandspridning inom och mellan byggnader. Det femte kravet, bärförmåga vid brand, förtydligas i EKS.

Dimensioner och brandsäkerhet

Det är viktigt att se till att de gällande riktlinjerna för max- och minimikrav vad gäller dörrbladens höjd, bredd och vikt följs.

Byggnader ska dimensioneras så att de bibehåller tillfredsställande bärförmåga och stabilitet under åtminstone den tid som krävs för att utrymma och rädda personer i byggnaden.

För branddörrar finns det begränsningar för godkända dimensioner:

För dörrar i byggnader ska den fria öppningen vara minst 0,8 m bred (varierar i olika länder).

För entrédörrar och dörrar i kommunikationsvägar i byggnader avsedda för många personer ska den fria bredden vara minst 1,15 m.

Dörren måste ha en fri höjd på minst 2 m (varierar i olika länder).

Branddörrar är lämpliga på platser där styrka, stabilitet och hållbarhet är viktigt. Aluminium är ett starkt och lätt material som tål hög värme. Det smälter inte förrän vid 660 °C. I branddörrar är aluminiumet också förstärkt med isolerande och/eller kylande material så att dörren tål ännu högre värme. Materialet är därför lämpligt för att uppfylla kraven för en säker utrymningsväg samt för att förhindra spridning av eld.

Läs även: En inblick i Sapas arbete med kvalitetstester[RAR1]

 [RAR1]Lenke til SSO-1909 «Et innblikk i Sapas arbeid med kvalitetssikring».

Observera länkar ovan!

Standarder för brandsäkerhet

En branddörr är en verifierad dörr som upprätthåller ett brandmotstånd under en viss tid. I Norden är de klassificeringar som oftast förekommer för dörrar EI30 till EI60. Eld får inte spridas genom dörren inom det angivna tidsintervallet. Dörrens isoleringskapacitet garanterar en maximal utvändig yttemperatur på 180 K för dörrbladet och 360 K för karmen inom det angivna tidsintervallet.

Sapas aluminiumdörrar uppfyller kraven i klass EI30 och EI60, där profilerna har en kylande och brandhämmande isolering, och där brandbeständigt glas används. Dessutom används brandsvällande lister och clips för att säkerställa att glaset sitter på plats.

Aluminiumdörrarna uppfyller också kraven för CE-märkning. Märkningen är tillverkarnas sätt att informera tillsynsmyndigheterna om att de grundläggande säkerhetskraven uppfylls.

Sapas aluminiumsystem levereras som ett komplett paket. Tillbehör som lås eller dörrpumpar har samma brandegenskaper som branddörren. Ackrediterade tredjepartsorgan har ansvarat för att kontrollera och verifiera egenskaperna. Sapas branddörrar har testats och godkänts i enlighet med gällande lagstiftning.