Kvalitetsmärkningarna som alla arkitekter bör känna till

2020-11-19

Kvalitetsmärkningarna som alla arkitekter bör känna till

När det gäller brandsäkerhet är det viktigt att det ställs krav på både produkt, tillverkning och montering. Tack vare kvalitetsmärkning kan du vara säker på att produkterna faktiskt uppfyller gällande krav.

Typgodkännande, eller intyg om överensstämmelse, ges till produkter som uppfyller ett minimum av tekniska föreskrifter och säkerhetskrav. Generellt krävs typgodkännande innan en produkt får säljas i ett visst land. Det innebär att kraven på en produkt varierar i olika länder.

P-märkning

P-märkning är det strängaste certifieringssystemet i Norden och är den bästa försäkran om att produkterna uppfyller P-märkningsreglerna SPCR 005, byggregler samt obligatoriska föreskrifter och allmän vägledning om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

P-märkning är en frivillig certifiering som administreras av RISE Research Institute of Sweden, där det ställs krav på tillverkning, produkt och montering.

En P-märkt produkt innebär följande:

Produkten uppfyller de grundläggande tekniska kraven.
Produkten uppfyller de deklarerade klasserna för brand, inbrott och ljudisolering.
Tillverkaren har en egenkontroll av produktionen.
Tillverkaren ansvarar för P-märkt montering och egenkontroll på byggplatsen.
Egenkontroll av tillverkning och montering övervakas av RISE.
Årliga stickprover på produkter utförs av RISE.

P-märkning ger säkerhet vad gäller brandklassade produkter

Om P-märkt montering används kan tillverkaren ges helhetsansvar för den kompletta produkten, vilket ersätter behovet av inspektion på byggplatsen. Det ger säkerhet och kostnadsbesparingar för utvecklaren, särskilt när det gäller brandklassade produkter där separat byggplatskontroll annars är obligatorisk.

Kvalitetssäkring av både tillverkning och montering är det bästa beviset på en kvalitetsprodukt. Att en produkt är P-märkt betyder att den är typgodkänd.

CE-märkning

CE-märkning (Conformité Européenne, ”i överensstämmelse med EG-direktiven”) är det synliga beviset på att en produkt anses uppfylla kraven i ett eller flera av de nya direktiven. Typgodkännande är en del av förutsättningen för CE-märkning och försäljning av produkter i enlighet med EES/EU-föreskrifter.

Samtidigt är det en deklaration av att tillverkaren garanterar att alla krav som ställs på produkten i det relevanta direktivet eller förordningen anses vara uppfyllda. Det är tillverkarens ansvar att se till att produkten uppfyller dessa krav.

Dessutom ger CE-märkningen en signal till myndigheter om att produkten uppfyller de säkerhetskrav som är tillämpliga i EES/EU och att detta kan dokumenteras.

CE-märkning ställer inte krav på användningskvalitet

Endast CE-märkning är inte en kvalitetsmärkning av produkten, utan visar bara att vissa minimikrav gällande hälsa, miljö och säkerhet är uppfyllda.

CE-märkning innebär följande:

Byggproduktens prestanda har deklarerats på ett enhetligt sätt i Europa.
Byggprodukter som omfattas av en produktstandard (hEN) ska prestandadeklareras och CE-märkas.

Till exempel är en CE-märkt byggprodukt inte nödvändigtvis lämplig för användning i byggnader. Lämpligheten måste utvecklaren själv avgöra med hjälp av den prestanda som beskrivs i CE-märkningen.


Skillnader mellan P-märkning och CE-märkning

Sammanfattningsvis anses en P-märkt produkt redan vara lämplig för användning i byggnader där säkerhetsbedömningen utförs av en oberoende tredje part. P-märkningen visar också att det är en kvalitetsprodukt som tillverkaren av produkten tar fullt ansvar för, från försäljning till montering.

CE-märkning innebär att produktens prestanda deklareras enhetligt i Europa, och att produkter som omfattas av en produktstandard (hEN) kan prestandadeklareras och märkas. Endast CE-märkning är inte en kvalitetsmärkning av produkten.

P-märkning kompletterar CE-märkning genom att koppla resultaten till svenska lag- och myndighetskrav, samt för att ge möjlighet till prestandadeklaration av flera egenskaper och kvalitetssäkring genom en övervakningskontroll.

Sapas produkter är certifierade för P-märkning. Förutom P-märkningen kan Sapas auktoriserade tillverkare CE-märka de produkter som omfattas av en produktstandard.

Observera länkar ovan! Lägg in den som block i document och länka till det dokumentet i länken ovan!