Paloturvallisuus: Nämä mitoitukset arkkitehtien on syytä ottaa huomioon

12.8.2020

Paloturvallisuus: Nämä mitoitukset arkkitehtien on syytä ottaa huomioon

Palo-ovien tarkoituksena on ennen kaikkea pelastaa ihmishenkiä. Siksi paloluokiteltujen ovien muodolle ja ominaisuuksille asetetaan tiukkoja vaatimuksia.

Palo-oven on hyvin yleisesti tarkoitus toimia myös poistumisovena. Niin palo-ovien kuin muidenkin ovien kohdalla on otettava huomioon odotettavissa oleva ihmisten määrä, liikkuminen ja kuljetukset sekä tulipalon yhteydessä tapahtuva evakuointi. Oven tulee täyttää poistumisovelle asetetut mitoitus- ja muotovaatimukset, minkä lisäksi sillä on oltava riittävän palonkestävyyden takaavia tiiviys- ja eristävyysominaisuuksia. Tällä pyritään varmistamaan, ettei palo pääse leviämään.

Paloturvallisuusvaatimukset

Vastuu paloturvallisuustoimenpiteiden suunnittelusta ja yksityiskohtaisesta suunnittelusta on rakennusprojektissa jaettu useiden toimijoiden kesken. Myös vastuu projektin toteutuksesta ja toteutuksen valvonnasta on jaettu usean urakoitsijan ja toimittajan kesken. Projektin hyvä koordinointi on lopputuloksen kannalta ratkaisevan tärkeä.

Sinun on arkkitehtina oltava tietoinen näiden kahden seikan tärkeydestä:

Voimassa olevat säännökset

Tuotteiden hyväksytyt mitoitukset ja muoto

Suomessa yleiset paloturvallisuusvaatimukset on esitelty Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017). Tässä asetuksessa määritetään nimensä mukaan rakennuksen paloturvallisuusvaatmiukset.

Mitoitukset ja paloturvallisuus

On tärkeää huolehtia ovilehtien korkeudelle, leveydelle ja painolle asetettuja enimmäis- ja vähimmäisvaatimuksia koskevien voimassa olevien ohjeiden noudattamisesta.

Rakennukset tulee mitoittaa sellaisiksi, että ne pystyvät säilyttämään tyydyttävän kantokyvyn ja vakauden vähintään niin pitkän ajan kuin ihmisten evakuoimiseksi ja pelastamiseksi rakennuksesta tarvitaan.

Palo-oviin sovelletaan tiettyjä poikkeuksia hyväksytyistä mitoituksista:

Rakennusten ovien kulkuaukon vapaan leveyden on oltava yleensä vähintään 850 mm (vaihtelee eri maissa).

Suurille ihmismäärille tarkoitettujen rakennusten sisäänkäyntien ovien ja kulkuväylien ovien vapaan leveyden tulee olla vähintään 1200 mm.

Ovien vapaan korkeuden on oltava vähintään 2100 mm (vaihtelee eri maissa).

Palo-ovet soveltuvat paikkoihin, joissa vaaditaan vahvuutta, vakautta ja kestävyyttä. Alumiini on vahvaa ja kevyttä materiaalia, joka kestää korkeita lämpötiloja. Se sulaa vasta 660 oC:ssa. Palo-ovissa käytettävää alumiinia vahvistetaan myös eristävällä ja/tai jäähdyttävällä materiaalilla, jotta ovi kestäisi vieläkin korkeampaa lämpötilaa. Siksi tämän materiaalin avulla voidaan helposti täyttää turvalliselle poistumistielle ja palon leviämisen estämiselle asetetut vaatimukset.

Paloturvallisuusstandardit

Palo-ovi on ovi, jonka on todistettu säilyttävän palonkestävyytensä tietyn pituisen ajan. Pohjoismaissa oviin sovelletaan useimmiten El 30 ja El 60 -paloluokituksia. Tulipalo ei saa levitä oven kautta erikseen ilmoitetulla aikavälillä. Oven eristyskyvyn ansiosta ovilehden ulkopinnan enimmäislämpötilan nousu on 180 K ja karmin 360 K erikseen ilmoitetulla aikavälillä.

Sapan alumiiniovet täyttävät El 30 ja El 60 -paloluokitusten vaatimukset, sillä profiileissa on jäähdyttävä, paloa hidastava eriste ja ovissa käytetään palonsuojalaseja. Lisäksi käytetään paisuvia tiivistelistoja ja kiinnitysklipsejä varmistamaan lasin paikoillaan pysyminen.

Alumiiniovet täyttävät myös CE-merkinnän mukaiset vaatimukset. Tämä merkintä on valmistajien tapa informoida valvontaviranomaisia siitä, että perusturvallisuusvaatimukset on täytetty.

Sapan alumiinijärjestelmät toimitetaan kokonaispakettina. Tarvikkeilla kuten lukkorungoilla tai ovipumpuilla on samat palo-ominaisuudet kuin palo-ovella. Ominaisuuksien tarkistamisesta ja vahvistamisesta ovat vastanneet valtuutetut kolmannet osapuolet. Sapan palo-ovet on testattu perusteellisesti ja hyväksytty voimassa olevan lainsäädännön nojalla.